نظام آخوندی واروپا سعی می کنند سری دوم تحریم ها را خنثی کنند