?وقتی مدرسه ها اتش میگیرد ، دهها دانش اموز کشته و مصدوم میشوند ، وزیر استیضاح نمیشود؟

?وقتی مدرسه ها اتش میگیرد ، دهها دانش اموز کشته و مصدوم میشوند ، وزیر استیضاح نمیشود؟

مراجع عظمای تقلید فریاد برنمیاورند؟

وقتی امار سرقت در چند ماه اخیر (بنا به نقل پلیس) چند برابر میشود، خواص جامعه ، اشفته نمیشوند؟

چرا وقتی اتوبوس حامل دانشجویان ، به علت فرسودگی ، ونامناسب بودن جاده، دچار حادثه شده ، و چندین دانشجو مصدوم میشوند، فریاد کسی بلند نمیشود؟

آیات عظام ایا از سود بانکی ۲۵درصد خبردارید؟ اگر خبردارید و سکوت کرده اید ، وای برشما ، واگر خبر ندارید ، وای برما که، به امثال شما اعتماد کرده ایم ، و راه سعادت دنیا و اخرت را از شما میخواهیم!!!!

دغدغه شما فقط ، اواز و رقص چندین کودک مدرسه ای ،، موی بانوان، و مسائلی از این قبیل است ؟

این ره که شما میروید به ترکستان است

خشونت ، تقلب، دزدی، دروغ و نیرنگ ، خیانت ، سرتاسر جامعه را فرا گرفته، وشما در خواب غفلت بسر میبرید، تا دیر نشده ، به خود بیایید،

روزی میاید که خشم ملت  متوجه عوامل تولید کننده نابسامانی ها خواهد شد ،

تا دیر نشده ، به خود بیایید،

با چه کسی لجبازی میکنید؟

۲۲اردیبهشت ۹۸