تحت حاکمیت آخوندی مردم ایران با فقر بیکاری قفل شده اند