جناح های نظام آخوندی در سرکوب واعدامها تفاوتی ندارند