كسی می‌آید

كسی می‌آید

مژده! ای میهن جاوید!  كسی می‌آید

اختر بخت تو تابید‌، كسی می‌آید

تا شود سلسله‌ی  شیخ و شه و شب‌، سپری

به سرای جم و جمشید‌، كسی می‌آید

آسمان شب ظلمانی میهن!  بدرخش! 

از دل چشمه‌ی  خورشید كسی می‌آید

بر سر شاخه‌ی  دلهای خزان برده‌ی  خلق‌،

خنده زد قمری امید:  «كسی می‌آید»

سر برآورد دماوند و افق را پایید‌،

همه شد نعره‌، خروشید: «كسی می‌آید»

چه كسی؟ 

-… سبزتر از برگ و صمیمی تر از آب‌،

طرفه تر از رخ ناهید‌، كسی می‌آید.

علیرضا_خالوکاکایی

از کتاب  «سایه‌ها و باد»