شمشیرتحریم های اقتصادی بر گردن نظام آخوندی نشسته است