نظام آخوندی از طریق حوثیها وحزب الشیطان از خودش دفاع می کند