کودکان رنجور با داشتن سوءتغذیه در حاکمیت سیاه آخوندی