علیرضا شیرمحمد علی را رییس قوه قضاییه به قتل رسانده است