صدای اصلاحات : رئیس جمهور ؛ وضعیت مردم از یک سال پیش بهتر شده است !