نظام آخوندی بشد ت متزلزل است ودر وحشت سرنگونی بسر میبرد