ما طبل فقر می زنیم …

ما طبل فقر می زنیم
ملودیکای شرم شما را

آکاردئون گرسنگی
نغمه ی زیبایی ندارد
لیک
ما با آن می رقصیم

و خیابان
با نغمة ما می گرید

گروه شادیبخش ما
و طنین طبلها
باز نمی ایستد

کدام دست
کدام دست
این انگشتان را
به صحنه ی دفتر مشق
باز خواهد گرداند؟