چوپانی که …

خانمش در اثر تصادف با خودرویی در بیمارستان بستری بود
برای دریافت دیه همسرش …
به دادگاه مراجعه کرد؛

قاضی بر اساس بیمه نامه و قانون،
دیه خانم رو نصفِ
دیه مرد حساب کرد،

چوپان رو به قاضی کرده و گفت:
چرا بیمارستان …
هزینه درمان خانمم رو نصفِ هزینه
یک مرد حساب نکرد …؟

کاش چوپان قاضی میشد