جامعه‌ای که از ذره‌ای آزادی برای کسب اندکی “امنیت” بگذرد، نه لایق آزادی است و نه لایق امنیت!…