جناحهای نظام آخوندی در سرکوب و اعدام مردم ایران با هم تفاوتی ندارند..