نظام آخوندی جنگ و کشتار و ویرانی در منطقه ایجاد میکند..