اگر مردی بیا ایران و…

اگر مردی بیا ایران و زن باش

اگر مردي بيا ايران و زن باش
حريف اژدها و اهرمن باش
آهاي بيژن، سياووش! آي فرهاد
منيژه يا نسيم يا ياسمن باش
ببين اينجا سپاه كرگدنهاست
اگر شيري حريف كرگدن باش
اگر رودابه اي، در جنگ شيخان
نه يك تن، بلكه صد تا تهمتن باش
به پيش صد حريف ناجوانمرد
تو يك زن، اهل جنگ تن به تن باش
به هرگوشه كمين كرده گرازي
مهياي ز هرسو تاختن باش
به جنگ گرگ تا دندان مسلح
زره واكرده، يك تا پيرهن باش
به دست دشمنان تيغ و اسيد است
بيا آماده بهر سوختن باش
ز سوز آتش سطل اسيدش
بيا بي چشم و بيني، بي دهن باش
كهن شد شرح شيرآهنكوه مردي
بيا تو شيرآهنكوه زن باش
دفاع از خويش كن پيش مهاجم
سپس در رقص، آويز از رسن باش
جوانمردي دگر رسمي نوين نيست
جوانزن باش و هم سنت شكن باش
دليري اين زمان در يك كلام است
اگر مردي بيا ايران و زن باش