آن‌هایی که در خانه می‌گریند…

آن‌هایی که در خانه می‌گریند
و اشک‌های‌شان را
هم‌چون زنجیری گران
بر گردن آویخته‌اند
با ما نیایند.

آن‌ها که در پوست دل خود
زندگی می‌کنند
ما را دنبال نکنند !

در این‌جا :

میلیون‌ها قلب سرخ
در آتشی
که از خورشید فرو می‌افتد
می‌سوزند !
مردگان
در مبارزه مردند
آنان در خورشید مدفونند

وقت ماتم گرفتن نداریم !