اضطراب موشانا…

اضطراب موشانا !

بشنو از من حکایتی جانا
چون کلام عبید زاکانا

داستانی مهیج و معروف
هیبت گربه ترس موشانا

موشهای مزوّر حاکم
با عبا و ردای ملانا

شاهِشان شیخ آیت الشیطان
موش اعظم جناب عظمانا

گفت «موشان خیالتان راحت
نرسد کارِ ما به جنگانا

گفتمان و مذاکره ایضاً
نبود یک طریق آسانا »

ترس و وحشت ولی فراگیر است
در نمام سطوح موشانا

عَلَم الجهل و جور وگمراهی
حاکم و والی خراسانا

گفت جمعی ز موشها هستند
مضطرب بیمناک و لرزانا

خطر جنگ فرضی افکنده
وحشت و لرزه بر سراپانا

گفت شیری به مجمع موشان
گاه موشید و گه وحوشانا

سُنبه پر زور چون شود موشید
ورنه هستید درنده خویانا

هر چه باشید و هر کجا هستید
نیستید در شمار انسانا

ترستان خوب قابل فهم است
در مسیر زوال و پایانا