صدای ملت : سخنگوی وزارت خارجه ؛دولت به اینستکس امید نبسته !