جوان :آغاز غنی سازی بدون محدودیت ؛ یا گام دوم خود زنی نظام !