شرق: رئیس بسیج زنان ؛مردان نیز ملزم به رعایت حجاب هستند!!