طرف در شهربا…

طرف در شهر با یکی دعواش شد، وقتی بر گشت به ده، رفت بالا پشت بام شروع به بد و بیرا گفتن به طرف در شهر کرد . بعد خانمش گفت مرد بس کن خون بپا میشه