طلسم اختناق…

طلسم اختناق

یک مثالی هست در رابطه با شکار گنجشک توسط مار.

وقتی ک مار میخواد گنجشک رو شکار کنه، مدت زیادی بچشم های گنجشک خیره میشه.

این زل زدن باعث میشه ک گنجشک، یادش بره ک قدرت پرواز کردن داره. بهمین دلیل گنجشک در جای خودش ثابت می مونه و مرعوب نگاه مار می شه و در ادامه مار شکارش میکنه.

وقتی ما این مثال رو میشنویم، در لحظه ی اول خنده مون میگیره .

نکته ای ک توی ذهنمون میاد اینه ک مگه می شه مار بتونه با نگاه کردن شکار کنه؟!

مگه می شه گنجشکی ک خیلی راحت می تونه پرواز کنه، این طوری با نگاه مار شکار بشه؟!

پاسخ مثبته .

سوال اصلی، گنجشک باید چ کار کنه ؟

پاسخ، خیلی ساده ست.

کافیه ک گنجشک، نگاهش رو برگردونه و ب چشای مار خیره نشه. همون لحظه‌س ک یادش میاد توان پرواز داره.

مثال ما و دیکتاتوری هم همینه .

دیکتاتورها ما رو مرعوب خودشون می کنن ک توانایی ها و قدرت های خودمون یادمون بره .

در صورتی ک ما خیلی خیلی خیلی توانمند و قدرتمند هستیم و می تونیم علیه دیکتاتوری ها عمل کنیم .

ب همین دلیله ک دیکتاتورها این قد از مردم می ترسن و کلی هزینه می کنن برای سرکوب و ارعاب مردم.