ابرار : « ۴ صفر پَر ! » ۱۰۰۰ تومان یک تومان می‌شود