با سفره ی …

با سفره ی بی نان ما ،

 دیگر چه عیدی ؟

 با قصه ی فقر و غنا ،

دیگر چه عیدی ؟ با زهر شلاقی که می افتد به جانِ کارگر بی ادعا ،

دیگر چه عیدی ؟

با کودک کار نشسته در کنارِ سطل زباله هر کجا ،

دیگر چه عیدی ؟

با رنگ سرخ آمده بر صورت زرد در جشن و ایام صفا ،

دیگر چه عیدی ؟