قربان، بين الملل انقلاب و قرباني…

قربان، بين الملل انقلاب و قرباني

عيد قربان «بين الملل انقلاب و قرباني» كه درعين حال هم كليد راهگشا و هم نقطه اوج اعمال حج و طواف خانة خداست، عيدي است كه در ستايش و تجليل از  قرباني دادن و فداي بزرگ سرسلسلة همة پيامبران توحيدي يعني حضرت ابراهيم برپا مي شود. پس در حقيقت بايد اين عيد را كه روز فدا و قرباني ناميده شده، روز ستايش از همةكساني دانست كه براي بازكردن راه تكامل و آزادي انسانها وبراي برداشتن موانع راه رهايي بشر، قرباني داده و مي دهند.

شگفت انگيز اينجاست كه درميان تمام مناسك حج،  نه حتي طواف خانة خدا، بلكه فقط روي كلمة فدا و قرباني متمركز شده  و اين عيد بزرگ به نام «عيد قربان» به ثبت رسيده است. چرا؟

چون، فدا قرباني «كليد» راهگشاي هر قفل و هر بن بستي در تمامي عرصه هاي انساني و اجتماعي است؛  مسير تكامل همواره راهش را  با درگيري و مبارزه و قرباني باز كرده است، چرا كه تكامل هميشه با جهش و انقلاب همراه است و تغييرات انقلابي، ‌رنجها و قرباني‌هاي خاص خودش را مي‌طلبد.

مجاهدين و مقاومت ايران نيز تنها و تنها  با فدا و قرباني توانسته كه در اين ساليان در برابر بزرگترين غول تاريخ ارتجاع بشري يعني رژيم خميني و ولايت خامنه اي بيايستند؛  مقاومت كرده و رو به جلو راه خود را باز كنند، جا دارد كه در چنين روزي ياد سي هزار مجاهد و مبارز قتل عام شده در سال ۶۷ و نيز ياد۱۲۰هزار شهيد سرافراز مقاومت در برابر رژيم خميني  و ياد شهيدان پرافتخار مجاهدين در اشرف و ليبرتي كه با فداي خويش بن بستها را شكستند؛ گرامي بداريم