صاحب زمین…

دو نفر بر سر صاحب بودن مقداری زمین با هم بحث میکرند !

از بهلول تقاضا کردند تا میان آنها قضاوت کند ، بهلول دانا را بردند در محل زمین مورد بحث !

بهلول سر خود را روی زمین قرار داد و گفت زمین می گوید من صاحب این دو نفر هستم !