صدای ملت : رئیسی ؛ هرکس مال نامشروعی کسب کرده خودش برگرداند !