بحث کردن با …

الاغ گفت :

رنگ علف قرمز است!

گرگ گفت :

نه سبز است!

باهم رفتند پیش سلطان جنگل( شیر )

و ماجرای اختلاف را گفتند

شیر گفت:

گرگ را زندانی کنید….

گرگ گفت :

ای سلطان، مگر علف سبز نیست

شیر گفت: سبز است

ولی دلیل زندانی کردن تو

بحث کردنت با “الاغ” است