سالگرد شهادت گل‌سرخ…

شانزده شهریور سالگرد شهادت گل‌سرخ انقلاب مهدی رضایی است.

درسال ۱۳۵۱، در چنین روزی مهدی قهرمان بعداز ماهها شکنجه، به‌دستور شاه خائن به ‌جوخه‌های تیرباران سپرده شد و آوای رسایش در بیدادگاه  ظامی در سراسر ایران‌زمین طنین‌افکن شد که:

«من در این‌جا به‌اتهام عشق به ‌خلق و پیکار در راه خلق محاکمه می‌شوم… بگذار رگ و پوست ما در راه خلق فدا گردد. تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست شکست و پیروزی هست ولی سرانجام پیروزی متعلق به ‌خلق است. این ‌را من نمی‌گویم. این‌را تاریخ می‌گوید».

مهدی_رضایی در سال ۱۳۳۱ در تهران به‌دنیا آمد و در کنار برادران مجاهدش احمد و رضا درس مبارزه و انقلاب آموخت و در شانزده‌سالگی به ‌سازمان پیوست و در اردیبهشت سال ۵۱ پس‌از ۴سال مبارزه در صفوف مجاهدین و به‌دنبال یک درگیری نابرابر با مزدوران ساواک، به‌چنگ آنان افتاد و مستقیماً روانه شکنجه‌گاه گردید و تا زمان شهادتش روزهای طولانی زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌های مزدوران ساواک قرار گرفت. ولی مهدی قهرمان با حفظ اسرار خلق و سازمان، به ‌سمبلی از قهرمانان این نسل در وفاداری به ‌راه خدا و خلق تبدیل شد.

مهدی در بیدادگاه نظامی به‌دفاع از آرمانهای انقلابی و توحیدی مجاهدین پرداخت و دفاعیه پرشوری اعلام کرد

همچنین مهدی در بیدادگاه نمایشی، که شاه در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی راه انداخته بود، علیه دیکتاتوری سلطنتی خروشید و آن بیدادگاه را به ‌صحنه‌یی برای محاکمه ‌رژیم شاه تبدیل نمود. او در دفاعیه ‌پرشور خود اعلام نمود:

«من در این‌جا به ‌اتهام عشق به‌ خلق و پیکار در راه خلق محاکمه می‌شوم. هدف ما فراهم‌آوردن چنان شرایطی است که همه ‌انسانها تحت آن شرایط به ‌آخرین حد کمال و انسانیت برسند». دفاعیات مهدی در بیدادگاه نظامی، پیام مبارزه ‌ انقلابی را به‌ میان مردم برد و راهگشای بسیاری از جوانان به ‌سمت آرمانهای مجاهدین گردید. رژیم شاه که از دفاعیات قهرمانانه‌ مهدی رضایی به‌خشم آمده بود، بار دیگر او را به ‌زیر شکنجه‌های وحشیانه کشانید و سرانجام در سحرگاه 16شهریور، او را درحالی‌که 20بهار بیشتر ازعمرش نگذشته بود، به‌ جوخه‌های تیرباران سپرد. خون پاک مهدی که مردم او را گل‌سرخ انقلاب می‌نامیدند، مشعلی فراراه جوانانی گردید که علیه ظلم و بیدادگری رژیم دیکتاتوری شاه به‌پا خاستند