بزغاله و شیر…

بزغاله ای

روی پشت بام بود

و به شیری که از پایین عبور

می کرد ناسزا گفت.

شیر گفت :

این تو نیستی که به من ناسزا

می گوید ،

بلکه این جایگاه توست  که به من ناسزا می گوید