نفسم گرفت …

. نفسم گرفت ازين شب ، در اين حصار بشكن

درِ اين حصارِ جادويی روزگار بشكن

چو شقايق از دلِ سنگ برار رايت خون

ب جنون صلابت صخره ی كوهسار بشكن

تو ك ترجمانِ صبحی ب ترنم و ترانه

لب ِزخم ديده بگشا صف انتظار بشكن

سر ان ندارد امشب ك برايد افتابی؟

تو خود افتابِ خود باش و طلسم كار بشكن

بِسرای تا ك هستی ك سرودن است بودن

ب ترنمی دژِ وحشت اين ديار بشكن

شب غارت تتاران همه سو فكنده سايه

تو ب اذرخشی اين سايه ی ديو سار بشكن

ز برون كسی نيايد چو ب ياری تو اينجا

تو ز خويشتن برون ا سپه تتار بشكن