آخوند نمایش جمعه…

0
11

آخوند نمایش جمعه تهران: ” ما در نظاممان اسرار فراوانی داریم که به دشمن نگفتیم. دشمن نمیداند ما چه امکانات و نیروهایی داریم. همین نیروها اگر رهبر اشاره کنند، تل آویو را با خاک یکسان خواهند کرد.” روباهی داشت به حیوانات دروغ میگفت،

میگفت من گاهی گرگ میخورم،

گاهی پلنگ میخورم،

گاهی شیر میخورم…

رویش را برگرداند دید شیر پشت سرش ایستاده، گفت: گاهی هم … زیادی میخورم