قاضی…

شخصی به دارالحکومه رفت و گفت:

از كسي پولی طلب دارم. و پس نمی دهد.

گفتند: آیا شاهد داري؟

گفت: خدا!…

گفتند: کسی را معرفي کن؛ که قاضی او را بشناسد!!