سگی را گفتند…

سگی را گفتند از چه روی شما را نجس نامیدند ؟

سگ با پوزخند پاسخ داد : ما از زمانی با فتوا نجس شدیم که پاچه دزدان شهر را گرفتیم !