جهان صنعت :علی ربیعی درموردحسین فریدون ؛او اسیربود و۳۰ درصدجانبازی دارد !