تحریمها دست رژیم را برای چنگ اندازی به کشورهای عربی بسته است