راه مردم :معاون شهردار تهران؛آب گرفتگی‌ها طبیعی‌است !!