افکار : رئیسی ؛ کارهای خوبی در این چهل سال شده است !!!