رسالت : …فرماندهی از آن توست ؛حکایت قاسم سلیمانی و …!