فرهیختگان : سلیمانی مستور… ؛ شوی محشور با قاسم آن جهنمی منفور!