ابرار:شایعه‌برخوردموشک به هواپیمای‌اوکراینی هیچ منطقی ‌ندارد؛جزجفنگیات نظام