دستاوردهای خامنه ای و روحانی – ممنوعیت – اخبار خنده دار در رادیو اکتیو ۳