طنز خنده دار و جنجالی پاسدار سلامی – حکایت خامنه ای در سپاه