کرونا – تحریم انتخابات خامنه ای – تردمیل و روزنامه – رئیسی و روحانی در رادیو اکتیو ۵