خامنه ای و ویروس کرونا و انتخابات در چهارراه استراتژیک