ویروس کرونا – شکست انتخابات – تحریم جنتی – لیست سیاه اف ای تی اف – در رادیواکتیو ۶