ویروس کرونا و دروغهای خامنه ای و تلویزیون جمهوری اسلامی در خبرتوخبر این هفته