کرونا در نظام خامنه ای – بی بی گل و کرونا – اقدامات کرونایی – در رادیو اکتیو ۷